Fællesskab, identitet og tradition

Fællesskab, identitet og tradition var afgørende for udformningen af Beredskabsstyrelsens nye afdelingsmærker. Hvert enkelt mærke skulle på én gang udtrykke fællesskabet i styrelsen og den individuelle identitet hos hver enkelt afdeling. Kombineret med et stærkt behov for genkendelighed var der en række forskellige hensyn at tage undervejs i udviklingen frem mod de 10 nye mærker, der er med til at definere Beredskabsstyrelsen afdelinger.

 

Ny kombination af klassiske elementer

Ved at følge den gamle heraldiske tradition (Heraldik: læren om våbenskjold), hvor der indsættes en reference til institutionens virke bag skjoldet, kunne den blå beredskabstrekant – præcis som i felten – signalere beredskabet, mens skjoldet repræsenterer den enkelte afdeling. Med den lukkede danske kongekrone til at afslutte mærket blev forankringen i staten også tydelig.

Nykomponering og nænsom modernisering

Beredskabsstyrelsens lokalafdelinger har i mange år haft deres eget våbenskjold. Udformningen og udtrykket i disse varierede dog så meget, at der var brug for at opdatere dem, så fællesskabet og samhørigheden trådte tydeligere frem.

De afdelinger og skoler, som ikke allerede havde et afdelingsmærke fik i samme ombæring komponeret et nyt våben, der fortsatte og skærpede dén stil og symbolik, som de eksisterende afdelingsmærker havde.

Herunder præsenteres hvert enkelt mærke sammen med en kort beskrivelse af baggrunden for mærket.

Nyt Mærke

Beredskabsstyrelsens Hovedkvarter

Den blå løve i guld er en direkte brisering af det lille danske rigsvåben, da Beredskabsstyrelsens opgave er beskyttelse af det danske rige (civilbeskyttelse).

Med den røde kompasrose i den ene pote og den anden hævet til forsvar henviser våbenet til Beredskabsstyrelsens hovedopgave med at beskytte Danmark, og hovedkvarterets opgave med konstant at navigere i en foranderlig og uforudsigelig hverdag for at sikre fælles mål og retning for Beredskabsstyrelsen og redningsberedskabet som helhed.

 

Nyt Mærke

Beredskabsstyrelsens Officerskole

Med farverne hentet fra korpsmærket repræsen- terer faklerne officersrol– len i felten og Minervas ugle læringen. Officeren skal – baseret på lærdom, vid og handlekraft – gå forrest og lede vejen ind i det ukendte og oplyse vejen fremad. Samtidig symboliserer faklerne den videregivelse af viden fra generati- on til generation, der er grundstenen for officerskolens virke.

Mærkets opbygning og fuglemotiv understreger samhørigheden med sergeantskolen, hvis mærke er opbygget på samme måde.

Nyt Mærke

Beredskabsstyrelsens Sergentskole

Med farverne hentet fra korpsmærket er den gyldne sparre en hen- visning til de sergent- vinkler, der signalerer befalingsmænd på uni- formerne. Høgen sym- boliserer sergentens

målrettehed, fokus og specialisering. Mærkets opbygning og fuglemotiv understreger samhørig- heden med officerskolen, hvis mærke er opbygget på samme måde.

Nyt Mærke

Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole

Det gyldne træ symboliserer grundtanken i Beredskabet: Beskyttelsen af liv og ejendom mod ulykker og katastrofer og dermed fortsat liv og udvikling.

Træets tredeling i rødder, stamme og krone afspejler den tekniske beredskabsmæssige uddannelse, den sikre taktiske

styring og den veludviklede og fuldendte føringsmæssige færdigheder.

Farverne er hentet fra Korpsmærket.

Opdateret mærke

Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Det delte mærke symboliserer beredskabscenterets nære omkransning af fjord og hav (blå) samt klitter og strand (guld). Slangesnittet er symbol på Jyllands ryg og kystlinje.

Tordenstenen er et forstenet søpindsvin – et almindeligt fund i denne del af landet, og som historisk har været forbundet med ildafværgende kraft.

Opdateret Mærke

Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Mens mærkets sorte farve symboliserer den mørke, jyske hede viser den sølvfarvede sparre sammenløbet af Tyvkær Bæk og Herningsholm Å, der ligger nær beredskabscenteret. Vædderen symboliserer det stolte og stærke forsvar af familien – i dette tilfælde det danske rige.

Opdateret Mærke

Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Med en klar reference til det konkrete arbejde henviser brandøksen direkte til Beredskabsstyrelsens arbejdsom- råde: beskyttelsen af Danmark og det danske folk.

De to udadseende

løver, er en henvisning til de to blå sønderjyske/slesvigske løver i guld, der siden 1245 – som afledning af det danske rigsvåben med tre blå løver i guld – har været symbolet på landsdelen.

Opdateret Mærke

Beredskabsstyrelsen Sjælland

Det gyldne blad midt i mærket er en direkte reference til den sjælland- ske øgruppes fem store brofaste øer: Sjælland, Amager, Møn, Falster og Lolland.

Dråberne symboliserer de seks sunde og bælter (Øresund, Østersøen, Femern Bælt, Langelands Bælt, Store- bælt og Kattegat), der omkranser øerne. Bølgen repræsenterer tilknyt- ningen til Næstved, hvor Susåen løber.

Opdateret Mærke

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden

Den blå skjoldfarve symboliserer de mange søer og vand i beredskabscenterets ansvarsområde. Den stolte, statelige kronhjort, der med sin årvågenhed sikrer flokken symboliserer beskyttelsen af rigets hovedstad og det nordlige Sjælland med kongesædet.

Den gyldne borgmur henviser til beredskabscenterets kommunale oprindelse i Storkøbenhavn, samt placeringen ved hovedstaden.

Nyt Mærke

Beredskabsstyrelsen Bornholm

Den mørkeblå farve symboliserer beredskabscenterets placering i Østersøen, mens de to bølger symboliserer Løsebækken og Kampeløkke å. Dragehovedet

er en brisering af Bornholms våbenskjold og symboliserer beskyttelsen af noget dyrebart – nemlig befolkningen mod uheld og katastrofer.

Testimonials

Andet heraldisk arbejde

Våbenskjold til Privat

Told- og Skattemuseet

Tamkjær Plantage

Kontakt på tlf 2345 8564 eller stefan@ligelinjer.dk

Har du lyst til at høre om mulighederne for at få dit eget, personlige våbenskjold, så ring eller skriv en mail, så finder vi ud af præcis, hvad der passer til dig.